วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) ความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2556