วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 13 ฉบับที่ 46 (ม.ค.-มี.ค. 2556) ความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2556