วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 45 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) ความพร้อมของภูมิภาคกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2555