วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ 38 (ม.ค.-มี.ค. 2554) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2554