วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) การบูรณาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2553