วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2552