วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 31 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) การขับเคลื่อนสำนักบริหารยุทธศาสตร์

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2552